A kosár üres
arany-plusz-csomag
superior-csomag
Slide One
Slide Two
PlayPause
previous arrow
next arrow

facebook nyeremjáték 2022 - szabályzat

Gyere velünk a BabaMama Expora!
Facebook nyereményjáték szabályzat
A Zilicon Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Virágvölgy u 2., cégjegyzékszám: 13-09-095526)
által a BabaTB hivatalos Facebook oldalán
(https://www.facebook.com/amosolykoztunkmarad) meghirdetett Gyere velünk a BabaMama
Expora nyereményjátékban (a továbbiakban: „Nyereményjáték”) való részvételre és a
nyereményjáték lebonyolítására a jelen nyereményjáték szabályzatban (a továbbiakban:
„Szabályzat”) foglalt feltételek alapján kerül sor. A Szabályzat magában foglalja a
Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót.
A Nyereményjáték nem áll kapcsolatban a Facebookkal, annak szervezésében a Facebook
semmilyen formában nem vesz részt, a Nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem
hagyja jóvá, a Nyereményjátékkal kapcsolatban adatkezelést nem végez, erre tekintettel teljes
körűen mentesül a Nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi felelősség alól.
1. A Nyereményjáték szervezője
A Nyereményjáték szervezője a Zilicon Kft. (székhely: 2092 Budakeszi, Virágvölgy u 2.,
cégjegyzékszám: 13-09-095526; a továbbiakban: „Szervező”).
2. A Nyereményjátékban részt vevő személyek, a résztvevők
kizárása
A Nyereményjátékban azok a 18. életévüket betöltött, cselekvőképes természetes személyek
(a továbbiakban: „Résztvevők”) vehetnek részt, akik Magyarországon állandó lakcímmel
vagy tartózkodási hellyel, továbbá Facebook felhasználói fiókkal rendelkeznek, és eleget
tesznek a jelen Szabályzatban foglalt, a Nyereményjáték menetével kapcsolatos további
részvételi feltételeknek.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők vállalják, hogy a jelen Szabályzatban
foglalt rendelkezéseket elfogadják.
A Nyereményjátékban nem vehetnek részt, továbbá a Nyereményjátékból kizárásra kerülnek:
· a Nyereményjáték Szervezője.

 

· a Nyereményjáték Szervezőjével munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, vezető tisztségviselők és
tulajdonosok, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
hozzátartozói,
· azok a személyek, akik a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket nem fogadják el,
· azok a személyek, akik a Facebook Felhasználási feltételeit sértő felhasználói fiókkal
rendelkeznek,
· azok a személyek, akik a Nyereményjáték mentetét vagy eredményét bármilyen
tisztességtelen módon befolyásolni próbálják,
· azok a személyek, akik a Szervező megítélése alapján a Nyereményjátékban való
részvétel során tanúsított magatartásukkal (az általuk közzétett jogsértő tartalmakkal,
kommentekkel, egyéb nyilatkozatokkal) sértik a Szervező jó hírnevét, jogos gazdasági
érdekét vagy más személyek jogait. Az ilyen tartalmakat a Szervező előzetes értesítés
nélkül jogosult törölni.
A Szervező jogosult a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket megsértő Résztvevőt a
Nyereményjátékból előzetes értesítés nélkül kizárni.
3. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2022. 04. 19. 08:00-tól 2022. 04. 26. 20:00-ig tart.
4. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjáték a Szervező hivatalos Facebook oldalán kerül közzétételre.
Sorsolás az összes kommentelő között: Írd meg Te kivel mennél el a BabaMama
Expora?
A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő a Nyereményjáték
időtartama alatt a Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjátékról szóló poszt alatt
hozzászólást (kommentet) írjon.
A nyeremény azon Résztvevők közül kerül kisorsolásra, akik belinkelnek egy további
személyt a poszt alatt!

 

5. A nyeremény sorsolása, a nyertes értesítése
A nyeremény sorsolására a Nyereményjáték időtartamának lejártát követően kerül sor.
A nyeremény sorsolásának időpontja: 2021. 04. 27. 10:00
A sorsolás időpontjában egy nyertes és három tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
Nyilvános sorsolás, Facebook-on keresztül történő közvetítéssel, kézi sorsolással
A sorsolás helyszíne a Szervező telephelye. A Szervező a sorsolást hivatalos Facebook
oldalán keresztül a sorsolás időpontjában élőben közvetíti. A nyeremény sorsolására kézi
sorsolás útján kerül sor. A Szervező a sorsolásról jegyzőkönyvet készít.
A nyertes értesítésére: a Szervező veszi fel a kapcsolatos a nyertessel
A nyertes Résztvevő nevét a Szervező Facebook oldalán a Nyereményjátékkal kapcsolatos
posztban teszi közzé, egyúttal a Szervező a nyertes Résztvevőt privát üzenetben is értesíti. A
Szervező az értesítéssel egyidejűleg privát üzenetben kéri el a nyertes Résztvevő
azonosításához és a nyeremény átvételéhez feltétlenül szükséges adatokat a jelen Szabályzat
Nyeremény átvétele körében írtaknak megfelelően.
Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő a Szervező által küldött privát üzenetre annak
elküldését követő 2 napon belül nem válaszol, ezen Résztvevő elveszíti a nyeremény
átvételére való jogosultságát, és a helyébe a soron következő tartaléknyertes lép. A
tartaléknyertes értesítése a fent írtakkal egyezően történik.
A Szervező kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Résztvevő az általa megadott adatok
pontatlansága, vagy Facebook felhasználói fiókjához való hozzáférés vagy üzenetküldési
probléma miatt nem értesül a sorsolás eredményéről.
6. Nyeremény, a nyeremény átvétele vagy kézbesítése
A Résztvevők között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:
- 2 db tiszteletjegy a 2022. április 29-30 és május 1-én megtartásra kerülő BabaMama
Expora
A nyeremény készpénzre nem váltható.
A Szervező fenntartja a jogát a nyeremény megváltoztatására. A nyeremény megváltoztatása
esetén az eredeti nyereményhez hasonló típusú, legalább az eredetivel azonos értékű
nyeremény kerül kisorsolásra vagy átadásra.
A Szervező viseli a nyereménnyel kapcsolatos esetleges adófizetési kötelezettséget.

 

A nyeremény kézbesítésével kapcsolatos postaköltséget a Szervező viseli. A nyeremény
személyes átvétele esetén az átvétellel kapcsolatos költségeket, így különösen a nyertes
Résztvevőnek a nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költségét a nyertes
Résztvevő köteles viselni.
A nyereményhez kapcsolódó, a jelen Szabályzatban foglaltakon túl minden további esetleges
költséget a nyertes Résztvevő köteles viselni.
A Szervező az előző pontban írtak szerinti kapcsolatfelvétel során privát üzenetben kéri a
nyertes Résztvevőtől nevének, születési idejének, e-mail címének, telefonszámának és
magyarországi címének megadását, valamint tájékoztatja a nyertes Résztvevőt a nyeremény
átadásának részleteiről.
A nyeremény személyes átvétele a Szervező irodájában vagy az EXPO színhelyén
A nyertes Résztvevő a nyereményről való értesítés Szervező által elküldésétől számított 3
napon belül jogosult a nyeremény személyes átvételére a Szervező 1089 Budapest, ORczy út
6. II. em. 204 alatt található irodájában, személyazonosságának igazolásával, fényképes
igazolvány bemutatása mellett. Vagy megbeszélés alapján lehetőség van névre szólóan az
EXPO színhelyén 1143 BUDAPEST, STEFÁNIA ÚT 2.
7. Adatvédelmi és -kezelési tájékoztató
A Szervező az Európai Unió személyes adatok védelméről szóló Adatvédelmi Rendelet
(2016/679 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban Info tv.) alapján tájékoztatja a Résztvevőket a Nyereményjátékkal kapcsolatban
gyűjtött személyes adatok felhasználásáról és a Résztvevők adatkezeléssel kapcsolatos
jogairól.
7.1. Adatkezelő, adatfeldolgozó, az adatok továbbítása
Az adatkezelő a Nyereményjáték Szervezője (a jelen pont alkalmazásában a továbbiakban:
„Adatkezelő” vagy „Szervező”):
Név (cégnév): Zilicon Kft.

 

Székhely: 2092 Budakeszi, Virágvölgy u 2.
Cégjegyzékszám /
nyilvántartási szám:
13-09-095526
Adószám: 12723416-2-13
E-mail cím, telefonszám: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.babatb.hu
7.2. Adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja a Nyereményjáték lebonyolítása, e körben a
Résztvevőkkel történő kapcsolattartás, a nyertes Résztvevő azonosítása, a nyeremény nyertes
Résztvevő részére történő átadása és az esetleges adófizetési kötelezettség teljesítése.
7.3. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az adatkezeléssel
érintettek hozzájárulása.
A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy a jelen
Szabályzatban megjelölt adataikat, kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célból és
ideig a Szervező megismerje és kezelje.
A nyereményhez kapcsolódó esetleges adófizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges
adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőre
vonatkozó, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakaszában meghatározott jogi
kötelezettség teljesítése.
7.4. A kezelt adatok köre
A kezelt adatok körébe tartoznak valamennyi Résztvevő vonatkozásában:
˗ Facebook felhasználói fiókban megadott név.
A kezelt adatok körébe tartoznak a nyertes Résztvevő vonatkozásában:
˗ vezetéknév és keresztnév,
˗ születési idő,

 

˗ lakcím,
˗ e-mail cím,
˗ telefonszám.
7.5. Adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a Nyereményjáték befejezéséig, azaz a nyeremény nyertes
Résztvevő részére történő átadásáig vagy a Résztvevő adatkezeléshez való hozzájárulásának
visszavonásáig tart.
A Résztvevők jogosultak az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor, indokolás nélkül
visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem kezeli tovább a Résztvevő
személyes adatait, ebben az esetben azonban a Résztvevő a továbbiakban nem vesz részt a
Nyereményjátékban.
Abban az esetben, ha a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza
alapján köteles a nyertes Résztvevő személyes adatát megőrizni, az adatkezelés időtartama a
Nyereményjáték befejezését követő 8 év.
Az adatkezelés időtartamának lejártakor a Szervező az általa kezelt személyes adatokat törli.
7.6. Tájékoztatás az adatkezeléssel érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségekről
Hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, folyamatban lévő adatkezelés esetén pedig
jogosult hozzáférni a vele kapcsolatban kezelt személyes adatokhoz, valamint az alábbi
információhoz: az adatkezelés célja, időtartama; a kezelt személyes adatok kategóriái; az
adatkezelés címzettjei; az érintett jogai.
Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő a rá vonatkozó hiányos vagy pontatlan
személyes adatokat kiegészítse, illetve kijavítsa.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó adatokat közismert és olvasható formátumban
megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa
anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.
Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes
adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték
vagy más módon kezelték;
- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbiak valamelyike teljesül:
- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a kezelése ellen, ha az közérdekű feladat végrehajtásán alapul, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok
kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen.
Ebben az esetben a személyes adatok üzletszerzési célból nem kezelhetők a továbbiakban.
A fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelmet a Résztvevők írásban, postai vagy
elektronikus úton az Adatkezelő jelen Szabályzatban megjelölt elérhetőségei
valamelyikére küldhetik el.

 

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet a
kérelme nyomán meghozott intézkedésről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól,
valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával.
Jogorvoslati lehetőségek:
Az érintett jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos panaszt benyújtani a felügyeleti hatóságnál
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; cím: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 (1) 391-1400; weboldal: http://www.naih.hu; e-mail cím:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény
szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni személyes adataival
kapcsolatos jogainak érvényesítése érdekében.
8. Záró rendelkezések
A Szervező felelősségének kizárása
A Szervező kizárja felelősségét a Résztvevőket érő alábbi okokból bekövetkező károk,
költségek, veszteségek tekintetében:
˗ a Résztvevők által tévesen, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok,
˗ a Résztvevő Facebook felhasználói fiókjának bármely okból történő elérhetetlensége,
˗ a Nyereményjáték lebonyolítását megzavaró vagy lehetetlenné tevő technikai probléma,
˗ a nyertes Résztvevővel történő kapcsolatfelvétel sikertelensége,
˗ a nyeremény Szervezőnek fel nem róható okból történő sikertelen kézbesítése vagy a
nyeremény átvételének Résztvevő általi elmulasztása.
A Szervező kizárja továbbá a Résztvevők által a Nyereményjátékkal összefüggésben
harmadik személyeknek okozott károkért és egyéb jogsértésekért való felelősségét.
A Szabályzat módosítása, a Nyereményjáték megszüntetése
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseket, illetve
a Nyereményjátékot annak teljes időtartama alatt indokolt esetben egyoldalúan módosítsa
vagy megszüntesse a Résztvevők megfelelő módon történő tájékoztatása mellett.
Irányadó szabályok
A Nyereményjáték lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Szabályzatban foglalt
rendelkezések szerint történik. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a hatályos

 

magyar jogszabályok, továbbá a Facebook Felhasználási feltételei, valamint a csoportokra,
eseményekre és oldalakra vonatkozó szabályzatában foglalt rendelkezések irányadók.
A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem áll a szerencsejáték szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény hatálya alatt, az abban foglalt rendelkezéseket a Nyereményjátékra
nem kell alkalmazni.
A jelen Szabályzat a Nyereményjáték teljes időtartama alatt elérhető az Zilicon Kft.
weboldalán: www.babatb.hu
Kelt: Budapest, 2022. év,04. hónap 14. nap
BabaTB | Zilicon kft.

Az online ügyintézéssel kapcsolatban is segítséget nyújtunk!

Vitathatatlan, hogy most, a koronavírus idején nagyon nehéz az ügyintézés. Mivel nincsenek nyitva a hivatalok, az emberek csak otthonról, online tudják intézni hivatalos ügyeiket. Az elektronikus ügyintézés sokaknak okoz problémát, legfőképp azoknak, akiknek nincs túl sok tapasztalatuk az online felületekkel kapcsolatban. Vannak olyan ügyek, amikkel a nehézségek ellenére is foglalkozni kell, vagyis az érintettek nem várhatnak arra, hogy kinyissanak a hivatalok.

Anyasági támogatások: mikor mennyi jár? Segítünk eligazodni, ügyet intézni!

A gyermekvállalás napjainkban sokkal tudatosabb döntés, mint korábban, a párok jóval megfontoltabban közelítenek a kérdéshez. Az anyagi körülmények, a munkahelyi lehetőségek, az állami támogatások és a jövőkép is befolyásolja, hogy egy pár mikor tervezi a gyermekáldást és azt is, hogy mennyi gyermeket vállal.

Az SZJA-val összefüggő kedvezmények, támogatások is jól jönnek a családi kasszában!

Amikor egy család növekszik, és gyermeket vállal a pár, ott nagy változások vannak kialakulóban. Új felelősség és új kötelezettségek jelennek meg, ami újabb kiadásokkal is együtt jár. A családi kasszába ilyenkor minden plusz bevétel jól jön, de ezeket természetesen nem csak önerőből lehet előteremteni. A különféle támogatások és kedvezmények között sok olyan van, ami a gyereket vállaló párokat, a kisgyermekes családokat segíti. Ezeket vétek nem kihasználni és nem élni velük, mert a gyerekek jólétét és boldogságát is építik.

Tájékozódj az anyasági támogatásokról és ellátásokról az idei BabaMama Expón!

Az elmúlt időszakban tapasztaltuk, hogy egyre több édesanya érdeklődik cégünk iránt, nem véletlenül, hiszen velünk sokkal egyszerűbb az anyasági támogatások és ellátások intézése. Az érdeklődők közül sokan teszik fel a kérdést, hogy előzetesen hol van lehetőségük részletesebben is tájékozódni vállalkozásunkról, tevékenységünkről. Ha Te is gyermekáldás előtt állsz, és szívesen megismerkednél velünk már most, várunk szeretettel az idei BabaMama Expón!

Bízd ránk az anyasági támogatás ügyintézését!

A szülővé válás nagy horderejű változást jelent minden család életében, ami megnövekedett anyagi terhekkel is jár. Egy kisbabának sok mindenre szüksége van, ezért érdemes minden lehetséges támogatást kihasználni, amit az anya kaphat, illetve igényelhet az államtól. Az egyik ilyen az anyasági támogatás. Ez nem alanyi jogon jár, de mindenki megkaphatja, aki jogosult rá és beadja az igényét, tehát időt szán az anyasági támogatás ügyintézésére. Idő, ebből van a legkevesebb egy frissen anyává vált nő életében, ugye?

Üzenetküldés

Facebook

Elérhetőség

Cégnév: 
Zilicon Szolgáltató Kft.

Cím: 
2092 Budakeszi, Virágvölgy utca 2.

Személyes átvétel itt:  
1089 Budapest, Orczy út 6. II/204.

Telefon: 
+36-30-227-6105

Online fizetés a weboldalunkon a CIB Bank támogatásával

CIB Bank Logos

cib payments fizetes